SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática logo

  Estatuts i documents

ESTATUTS 

  28/06/2018 11:08


CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS


Article 1. Denominació.

Amb la denominació “Sociedad Española de Medicina Psicosomática”, fundada a El Escorial el dia 18 de desembre de 1955, es constitueix una associació a l'empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i normes complementàries, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, sense ànim de lucre.

En tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts s'aplicarà la citada Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i les disposicions complementàries de desplegament.


Article 2. Duració.

Aquesta Associació es constitueix per temps indefinit.


Article 3. Finalitats.

L'Associació té com a finalitats:

a) Promoure l'estudi, la investigació i la difusió de la Medicina i la Patologia Psicosomàtica.

b) Contribuir amb els mitjans al seu abast, a la formació psicosomàtica del metge general, dels diferents especialistes, així com de tots els professionals relacionats amb la salut.

c) Establir llaços d'unió i de col·laboració amb totes les societats afins tant nacionals com a estrangeres.


Article 4. Activitats.

Per al compliment d'aquestes finalitats es realitzaran les activitats següents:

La Sociedad Española de Medicina Psicosomática celebrés amb caràcter periòdic un congrés anual d'àmbit nacional que necessàriament sempre haurà de ser presidit per un Membre Titular de la Societat i podrà tenir lloc a qualsevol de les diverses ciutats del país.

Durant el mateix període de temps es duran a terme quan es cregui oportú, altres reunions científiques d'acord amb les necessitats o interès dels temes.

El congrés anual i les possibles reunions científiques seran determinats per la Junta Directiva i convocades per l'Assemblea General Ordinària, una vegada aprovat el tema, el lloc i la data en què s'han de dur a terme, així com, al fet que Membre Titular de la Societat es designa per presidir el comitè organitzador.

El president i el secretari de la societat o els membres titulars que la Junta Directiva designi i confirmi l'Assemblea General seran els que presidiran el congrés anual i les possibles reunions científiques, de totes les quals es redactés una memòria, que al seu torn haurà de conservar el secretari, formant al seu dia part de la memòria anual de la societat.


Article 5. Domicili social.

L'Associació estableix el seu domicili social a la calle Sardaenya 531, entresòl 4t, 08024 Barcelona, i l'àmbit territorial on realitzarà principalment les seves activitats és tot el territori d'Espanya.


CAPÍTOL II

ASSEMBLEA GENERAL


Article 6. Naturalesa y composició.

L'Assemblea General ésl'òrgan suprem de govern de l'Associació i estarà integrada per tots els associats  .


ArtIcle 7. Reunions.

Les reunions de l‟Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. Lordinària se celebrarà una vegada a l'any dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici; les extraordinàries se celebraran quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer del president/a, quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi per escrit una desena part dels associats.


Article 8. Convocatòries.

Les convocatòries de les Assemblees Generals es realitzaran per escrit expressant el lloc, dia i hora de la reunió així com lordre del dia amb expressió concreta dels assumptes a tractar. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l'Assemblea en primera convocatòria hauran de mediar almenys quinze dies, podent així mateix fer-se constar si escau la data i hora en què es reunirà l'Assemblea en segona convocatòria, sense que entre una i una altra pugui mediar un termini inferior a una hora.


Article 9. Adopció d'acords.

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin un terç dels associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'associats amb dret a vot.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superin els negatius, i no seran computables a aquests efectes els vots nuls, en blanc, ni les abstencions.

Serà necessària la majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin els dos terços d'aquestes, per a la:

a) Dissolució de l'entitat.

b) Modificació dEstatuts, inclòs el canvi de domicili social.

c) Disposició o alienació de béns integrants de l'immobilitzat.

d) Remuneració dels membres de la Junta Directiva.


Article 10. Facultats.

Són facultats de l'Assemblea General:

a) Aprovar la gestió de la Junta Directiva.

b) Examinar i aprovar els comptes anuals.

c) Elegir els membres de la Junta Directiva.

d) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

e) Aprovar la dissolució de lAssociació.

f) Modificar els Estatuts, inclòs el canvi de domicili social.

g) Disposar o alienar els béns.

h) Aprovar, si escau, la remuneració dels membres de la Junta Directiva

i) Qualsevol altra que no sigui competència atribuïda a un altre òrgan social.


CAPÍTOL III

JUNTA DIRECTIVA


ArtIcle 11. Composició.

L'Associació serà gestionada i representada per una Junta Directiva formada necessàriament per un president/ai un secretari/ària.

També poden formar part de la Junta Directiva el Vicepresident, el Tresorer i els Vocals que es determinin.

Només podran formar part de la Junta Directiva els associats, sempre que siguin majors d'edat, estiguin en ple ús dels drets civils i no estiguin sotmesos a motius d'incompatibilitat establerts a la legislació vigent. Els mateixos requisits, excepte la condició de soci, han de reunir les persones físiques que actuïn en representació dels càrrecs que siguin persones jurídiques.

Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts. Aquests seran designats i revocats per lAssemblea General.

La Junta Directiva es compon de President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari i Tresorer, així com Vocals i Vicevocals el nombre dels quals sestablirà cada dos anys abans de lelecció de la Vicejunta, en la proporció dun per cada cinquanta socis o fracció.

La durada daquests càrrecs serà de dos anys, i no podrà ser reelegit per al mateix càrrec fins transcorreguts almenys quatre anys. El càrrec de Tresorer excepcionalment dura sis anys i podrà ser reelegit per sis més.

Els càrrecs de vicepresident, vicesecretari i vicevocals s'elegiran cada dos anys, constituint la vicejunta, que automàticament tenen caràcter de president, secretari i vocals en el bienni següent.

Per aquest motiu cada dos anys, a l'ordre del dia de l'Assemblea General hi haurà de figurar la convocatòria d'aquestes eleccions i les candidatures comprendran, cadascuna, tots els càrrecs objectes de renovació i sempre hauran de ser presentades, com a mínim, a proposta de deu Membres Titulars, en escrit dirigit a la Junta Directiva, fins a les 24 hores abans de la celebració de l'Assemblea General.


Article 12. Reunions.

La Junta Directiva es reunirà totes les vegades que ho determini el seu president/ai a iniciativa o petició de com a mínim la meitat dels membres de la Junta Directiva.

Les sessions de la Junta Directiva ho seran amb caràcter ordinari i extraordinari.

Les sessions ordinàries es duran a terme amb caràcter periòdic almenys tres vegades l'any, de les quals una ha de coincidir amb el congrés anual.

Les sessions extraordinàries ho seran prèvia convocatòria directa del President oa proposta dels restants Membres de la Junta Directiva, com a mínim de la meitat dels mateixos, els quals redactaran al seu torn la convocatòria que si escau, presentaran al President, perquè convoqui celebració.

Tots els acords de la Junta Directiva es prendran per la majoria simple dels vots emesos pels Membres presents de la mateixa, excepte en les qüestions indicades a continuació on haurà de ser per unanimitat, resultant vàlids, aleshores, els vots emesos per delegació escrita :

- Proposta per a designació de Membre d'Honor.

- Proposta dexpulsió de socis.

- Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària quan sigui per iniciativa de la Junta directiva mateixa.

Els expresidents de la Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica poden assessorar la Junta Directiva quan aquesta ho consideri oportú.


Article 13. Facultats.

Les facultats de la Junta Directiva s'estendran, amb caràcter general, a tots els actes propis de les finalitats de l'Associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l'Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l'Associació, acordant realitzar els contractes i actes oportuns.

b) Executar els acords de lAssemblea General.

c) Formular i sotmetre a laprovació de lAssemblea General els balanços i els comptes anuals.

d) Resoldre sobre l'admissió de nous associats.

e) Nomenar delegats per a alguna activitat determinada de l'Associació.

f) Qualsevol altra facultat que no sigui de la competència exclusiva de l'Assemblea General de socis.


Article 14. President/a.

El president/a tindrà les següents atribucions:

- Representar legalment l'Associació davant de tota mena d'organismes públics o privats.

- Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebre lAssemblea General i la Junta Directiva.

- Dirigir les deliberacions de l‟Assemblea General i la Junta Directiva

- Ordenar pagaments i autoritzar amb la signatura els documents, actes i correspondència.

- Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l'Associació aconselli o en el desenvolupament de les seves activitats sigui necessària o convenient, sense perjudici de donar-ne compte posteriorment a la Junta Directiva.


Article 15. Vicepresident/a.

El vicepresident/a substituirà el president en absència d'aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les mateixes atribucions.


Article 16. Secretari/a.

El secretari/ària tindrà a càrrec la direcció dels treballs purament administratius de l'Associació:

- Expedirà certificacions.

- Portarà els llibres de lAssociació legalment establerts i el fitxer dassociats.

- Custodiarà la documentació de lentitat, fent que es cursin les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles als Registres corresponents.

- Compliment de les obligacions documentals en els termes que corresponguin legalment.

- Redactar les actes de les sessions que se celebrin signar-les amb el vistiplau del president.

- Redactar anualment la memòria que vinguin a reflectir totes les activitats i vicissituds del curs a acadèmic i fer-ne la lectura a l'Assemblea General ordinària.

Article 17. Tressorer/a.

El Tresorer/a recaptarà i custodiarà els fons pertanyents a l'Associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el president/a.

Disposar el que calgui perquè la comptabilitat de la societat es porti de forma clara i detallada, signant els comptes bancaris, les imposicions i els reintegraments de fons autoritzats pel president.

Formular tots els anys l'estat de comptes i balanç de la Societat així com, el projecte de pressupost per a la següent anualitat que un cop aprovat per la Junta Directiva, serà presentat a la Junta Ordinària.


Article 18. Vocals.

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la mateixa Junta els encomane.

Tots els càrrecs esmentats seran gratuïts.


Article 19. Règim de baixes i suplències.

Els membres poden causar baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva i per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades. Les vacants que es produeixin per aquests motius seran cobertes provisionalment pels altres membres fins a l'elecció definitiva per l'Assemblea General convocada a aquest efecte.

També poden causar baixa per expiració del mandat. En aquest cas continuaran ostentant els càrrecs fins al moment en què es produeixi l'acceptació dels que els substitueixin.

Expulsió decretada per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, com a conseqüència de falta greu en pugna amb les regles de la professió, la qual ha de ser acordada mitjançant votació secreta i per majoria de dos terços com a mínim, dels Membres Titulars assistents amb dret a vot.

Manca de pagament de dues anualitats.


CAPÍTO IV

SOCIS/ES

Article 20. Requisits.

Podran pertànyer a l'Associació aquelles persones amb capacitat d'obrar que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l'Associació.


Article 21. Classes.

La Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica estarà constituïda per socis de les categories següents:

a) Membres titulars (fundadors i numeraris). Els Membres Titulars podran:

1. Formar part de la Junta Directiva i ostentar-ne qualsevol càrrec.

2. Presidir el congrés anual o les possibles reunions científiques.

3. Estar present a tots els actes duts a terme per la societat.

4. Presentar qüestions científiques o de qualsevol altre caràcter sempre que siguin dinterès a la Societat.

5. Utilitzar llibres i revistes que tingui la societat.

6. Prendre part amb dret a veu i vot a les reunions de l'Assemblea General de la Societat tinguin aquestes caràcter ordinari o extraordinari.


Podrà ser Membre Titular qui indispensablement reuneixi les condicions següents:

1. Ser Doctor o Llicenciat o Grau en Medicina/Psicologia/Infermeria o qualsevol titulació de la branca de sanitat.

2. Comptar amb un any com a mínim dexperiència clínica.

3. Haver publicat algun treball sobre medicina o psicologia psicosomàtica.

4. Abonar limport de la primera quota.

En el cas de no reunir la condició penúltima, la Junta Directiva podrà considerar suficients alguns altres mèrits que concorrin en el sol·licitant.

b) Membres dHonor. Podran ser membres d'Honor fins i tot a títol pòstum les personalitats rellevants vinculades a la medicina de qualsevol especialitat. Tant nacionals com estrangeres, que segons el parer de la Junta Directiva o de deu Membre Titulars de la Societat siguin mereixedores de tal distinció. Aquests nomenaments només tenen caràcter definitiu després de ser confirmats per la primera Assemblea General que se celebri.

Els candidats a Membre Titular ingressaran prèvia sol·licitud de l'interessat ia proposta de dos Membres Titulars, adreçada a la Junta Directiva, la qual haurà de donar-ne compte a la primera Assemblea General que se celebri per a la seva aprovació definitiva.

És obligació de tot soci complir els estatuts així com les ordres dels acords i les normes sorgides de l'Assemblea General i de la Junta Directiva, procedir en la seva relació amb els altres socis amb la més exquisida cortesia i cordialitat i satisfer la quota anual corresponent de la qual per excepció estaran exempts els membres d'honor.


Article 22. Baixa.

Els socis/es causaran baixa per alguna de les causes següents:

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

b) Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixés de satisfer dues quotes periòdiques.

c) Allò esmentat a l'article 19


Article 23. Drets.

Els Socis/es Fundadors i de número tindran els drets següents:

a) Prendre part en totes les activitats que organitzi l'Associació en compliment dels seus fins.

b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que pugui obtenir l'Associació.

c) Participar a les Assemblees amb veu i vot.

d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.

e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de lAssociació.

f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de l'Associació.


Article 24. Deures.

ls Socis/es Fundadors i de Número tindran les següents obligacions:

a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.

b) Abonar les quotes que es fixin.

c) Assistir a les assemblees i altres actes que s'organitzin.

d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupi.


Article 25. Drets i deures dels Socis d'Honor.

Els Socis/es d'Honor tindran les mateixes obligacions que els Fundadors i de Número a excepció de les previstes als apartats b) i d), de l'article anterior.

Així mateix, tenen els mateixos drets a excepció del que figuren a l'apartat d) de l'article 23, i poden assistir a les assemblees sense dret de vot.


CAPÍTOL V

RÈGIM ECONÒMIC


Article 26. Recursos econòmics.

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i les activitats de l'Associació seran els següents:

a) Les quotes de Socis/es, periòdiques o extraordinàries. L'Assemblea General Ordinària a proposta de la Junta Directiva fixés cada any la quantia de la quota anual que els Membres de la societat que hauran d'abonar en qualitat de socis.

L'import del que recau aquest concepte s'invertirà en les despeses de la societat lliurant una quantitat en principi d'ajuda al congrés anual i, si escau, a les possibles reunions científiques.

La quantitat reservada a aquests fins serà designada per la Junta Directiva i haurà de ser aprovada al seu torn per l'Assemblea General Ordinària tenint en compte que en aquests casos, a més de les quotes, es podran utilitzar les subvencions eventuals de l'estat, de les corporacions o d'establiments públics o privats

b) Les subvencions, els llegats o les herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats o de terceres persones.

c) Qualsevol altre recurs lícit.


ArtIcle 27. Patrimoni.

La Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica no té patrimoni i pot tenir els béns de tota mena que a títol onerós, adquireixi amb els seus recursos econòmics consistents en les quotes anuals dels socis i qualsevol bé que adquireixi a títol gratuït.

El pressupost anual de despeses no ha de depassar els ingressos previstos per a cada exercici anual units al sobrant dexercicis anteriors.


Article 28. Duració de l'exercici.

L'exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 15 de desembre de cada any.


CAPÍTOL VI

DISSOLUCIÓ


Article 29. Dissolució.

L'Associació es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l'Assemblea General Extraordinària, convocada a aquest efecte, d'acord amb el que disposa l'article 9 dels presents Estatuts.


Article 30. Liquidació i destinació del romanent.

En cas de dissolució es nomenarà una Comissió Liquidadora. Un cop extingits els deutes, el sobrant líquid, si escau, es destinarà a fins que no desvirtuïn la naturalesa no lucrativa de l'Associació.

En cas de dissolució de la Societat, els fons socials que eventualment poguessin existir, es destinaran a beneficència en territori nacional.


A Barcelona, a 30 de juny de 2017

DILIGÈNCIA :per fer constar que aquests estatuts recullen les modificacions acordades a l'assemblea general de data  30/06/2017

Compartir


"PREMI IN MEMORIAM, JUAN ROF CARBALLO en la REAL ACADÈMIA DE MEDICINA I CIRURGIA DE CADIS" 

  31/05/2016 20:54


Amb gran alegria us anunciem el "Premi IN MEMORIAM, JUAN ROF CARBALLO, patrocinat per les Sociedades Española i Andaluza de Medicina Psicosomática i dotat amb cinc-cents euros. Tema: Treball de Recerca sobre Medicina Psicosomàtica" a la Convocatòria de Premis 2016 de la Real Academia de Medicina i Cirugía de Cadiz. Per tal d'augmentar la investigació psicosomàtica, us convidem a tots els interessats a la Medicina Psicosomàtica a participar-hi i, molt especialment als socis. Per a més informació aquí.

Compartir


COMITÈ TÈCNIC DE SALUT MENTAL 

  09/07/2014 19:14


El Ministeri de Sanitat ha acceptat la sol·licitud de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP) per formar part del Comitè Tècnic de l´Estratègia Nacional de Salut Mental, juntament amb altres societats científiques.

La Junta Directiva ha rebut confirmació del reconeixement al Dr. Carlos Mingote Adán (psiquiatre madrileny, expresident de la SEMP) com a representant en aquesta entitat. Estem segurs que la seva competència i bona feina obtindran resultats satisfactoris.

Compartir


DOCUMENT “MADRID. PSICOSOMÁTICA 2013” 

  26/05/2014 11:43


 DOCUMENT “MADRID. PSICOSOMÀTICA 2013”

Reunits en Madrid amb el motiu del "45º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática" (SEMP), celebrat a la Clínica de la Concepción-Fundación Jiménez Díaz :durant els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2013, els membres d'aquesta societat conclouen que :

I) Som conscients de la necessitat de més coneixement i comprensió, per part de la població en general i dels professionals de la salut en particular, del concepte i aplicació clínica de la Medicina Psicosomàtica. A això ens dedicarem a la investigació, la docència, la clínica i la divulgació, amb una major consciència del valor que pot suposar la nostra tasca diària a les consultes d'Atenció Primària, Psiquiatria o de qualsevol altra especialitat mèdica o professió sanitària tal com Psicologia, Fisioteràpia, Infermeria, Treball Social, etc.

II) L'exercici de la Psicosomàtica redundarà en una satisfacció més gran del pacient, menors costos sanitaris i una millora en la qualitat de l'exercici professional.

III) Les noves patologies, per raó de la crisi economicosocial que vivim, les conseqüències de la tecnologia sobreaplicada, l'imparable fenomen migratori, la creixent deshumanització de les relacions socials, les freqüents disfuncions familiars, etc. reclamen un abordatge integral tal com el que aporta la Medicina Psicosomàtica, que propugnarà una atenció especial als nous paradigmes, problemes i desafiaments de l'època. La creació de grups de treball, en relació amb les patologies més significatives, serà un mitjà eficaç per a la recerca, l'aplicació clínica, la docència i la difusió del coneixement.

IV) Sent conscients que els estats psíquics i la conducta humana estan influïts per patiments o disfuncions individuals i relacionals, ens afirmem en la necessitat de centrar l'atenció en el pacient com a persona, com a subjecte sofrint que ajudar en l'afrontament de la seva malaltia, episodi natural a l'esdevenir de la seva vida.

Desenvoluparem la nostra professió com una activitat preventiva, curativa o pal·liativa que tingui en compte el pacient, el seu entorn i el professional, i se centri de manera especial en la dignitat humana de la feble persona malalta, des de l'encara no nascuda fins a l'anciana, sovint ignorades. És a dir, col·laborarem en l'eradicació de l'estigma i la discriminació associats a la malaltia, la indefensió, la decrepitud o qualsevol altra causa sanitària de marginació.

V) Seran objectiu ineludible de la nostra atenció tant el desenvolupament de l'ensenyament psicosomàtic a la universitat com a les especialitats, amb l'impuls de disciplines com ara la Psiquiatria d'Enllaç i les Psicoteràpies, promovent l'entesa científica i la integració multidisciplinària dels factors biològics , psicològics, comportamentals i sociofamiliars en la salut i la malaltia. Igualment ho serà la difusió de la formació psicosomàtica mitjançant l'ús de noves tecnologies de la informació i de la comunicació, estant sempre oberts a la relació amb altres societats de professionals i de pacients darrere del major benefici d'aquests.

VI) I, a manera de síntesi final, fomentarem la unitat i el compromís professional que faci fructificar la valuosa herència científica i humanista de què som dipositaris.


Sociedad Española de Medicina Psicosomática

Madrid 30 de novembre de 2013

Compartir


image Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Acceptar Configurar