SEMP - Sociedad Española de Medicina Psicosomática

  Estatuts i documents

DOCUMENT “MADRID. PSICOSOMÁTICA 2013” 

  26/05/2014 11:43


 DOCUMENT “MADRID. PSICOSOMÀTICA 2013”

Reunits en Madrid amb el motiu del "45º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática" (SEMP), celebrat a la Clínica de la Concepción-Fundación Jiménez Díaz :durant els dies 28, 29 i 30 de novembre de 2013, els membres d'aquesta societat conclouen que :

I) Som conscients de la necessitat de més coneixement i comprensió, per part de la població en general i dels professionals de la salut en particular, del concepte i aplicació clínica de la Medicina Psicosomàtica. A això ens dedicarem a la investigació, la docència, la clínica i la divulgació, amb una major consciència del valor que pot suposar la nostra tasca diària a les consultes d'Atenció Primària, Psiquiatria o de qualsevol altra especialitat mèdica o professió sanitària tal com Psicologia, Fisioteràpia, Infermeria, Treball Social, etc.

II) L'exercici de la Psicosomàtica redundarà en una satisfacció més gran del pacient, menors costos sanitaris i una millora en la qualitat de l'exercici professional.

III) Les noves patologies, per raó de la crisi economicosocial que vivim, les conseqüències de la tecnologia sobreaplicada, l'imparable fenomen migratori, la creixent deshumanització de les relacions socials, les freqüents disfuncions familiars, etc. reclamen un abordatge integral tal com el que aporta la Medicina Psicosomàtica, que propugnarà una atenció especial als nous paradigmes, problemes i desafiaments de l'època. La creació de grups de treball, en relació amb les patologies més significatives, serà un mitjà eficaç per a la recerca, l'aplicació clínica, la docència i la difusió del coneixement.

IV) Sent conscients que els estats psíquics i la conducta humana estan influïts per patiments o disfuncions individuals i relacionals, ens afirmem en la necessitat de centrar l'atenció en el pacient com a persona, com a subjecte sofrint que ajudar en l'afrontament de la seva malaltia, episodi natural a l'esdevenir de la seva vida.

Desenvoluparem la nostra professió com una activitat preventiva, curativa o pal·liativa que tingui en compte el pacient, el seu entorn i el professional, i se centri de manera especial en la dignitat humana de la feble persona malalta, des de l'encara no nascuda fins a l'anciana, sovint ignorades. És a dir, col·laborarem en l'eradicació de l'estigma i la discriminació associats a la malaltia, la indefensió, la decrepitud o qualsevol altra causa sanitària de marginació.

V) Seran objectiu ineludible de la nostra atenció tant el desenvolupament de l'ensenyament psicosomàtic a la universitat com a les especialitats, amb l'impuls de disciplines com ara la Psiquiatria d'Enllaç i les Psicoteràpies, promovent l'entesa científica i la integració multidisciplinària dels factors biològics , psicològics, comportamentals i sociofamiliars en la salut i la malaltia. Igualment ho serà la difusió de la formació psicosomàtica mitjançant l'ús de noves tecnologies de la informació i de la comunicació, estant sempre oberts a la relació amb altres societats de professionals i de pacients darrere del major benefici d'aquests.

VI) I, a manera de síntesi final, fomentarem la unitat i el compromís professional que faci fructificar la valuosa herència científica i humanista de què som dipositaris.


Sociedad Española de Medicina Psicosomática

Madrid 30 de novembre de 2013